Ajutor de DECES 2024. Creștere semnificativă a sumei acordate familiei

Ajutorul pentru înmormântare s-a majorat considerabil din prima zi a anului, ca urmare a indexării în funcție de rata inflației.

Astfel, familiile îndoliate primesc cu aproape 800 de lei mai mult. 

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

– În cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei de la 6.789 lei;

– În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Sumele se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către:

– casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia

– instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, sau al unui membru de familie al acestuia. 

Cine are dreptul să ridice sumele, în numele persoanei decedate:

– soţul supravieţuitor

– unul dintre copil

– unul dintre părinți

– tutorele;

– curatorul;

– oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de deces:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l– a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), dacă este cazul;

• adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), dacă este cazul.

• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.